احداث سیستم

احداث سیستم

هر کارخانه از سیستم های متعددی که به صورت هماهنگ با هم کار می کنند تشکیل شده است. سیستم ها در ابعاد و در کارکردهای مختلفی در صنایع معدنی به چشم می خورند. احداث یک سیستم می تواند بخشی از احداث یک کارخانه بزرگ باشد که به صورت برونسپاری به سایر شرکتها سپرده می شود؛ یا احداث یک سیستم در یک مجموعه فعال جهت بهبود و افزایش کارایی و بهره وری باشد و یا بخشی از یک طرح توسعه ای.  

 شرکت ایمیکو در ابعادی کوچکتر از کارخانه و در سطح سیستم ها نیز ماموریت مدیریت ساخت را برعهده دارد و مراحل مورد نیاز جهت ایجاد یک سیستم را متناسب با ماهیت و کارکرد آن سیستم برنامه ریزی و مهندسی می کند و تعاملات با پیمانکاران مختلف را مدیریت می کند تا سیستم نهایی را به صورت یکپارچه به کارفرما تحویل دهد. گفتنی است که در این حوزه نیز همانند مدیریت ساخت کارخانه توان مدیریت پروژه، مدیریت شبکه تامین کنندگان و دانش موجود در شرکت نقاط قوت این شرکت در راستای عملکرد مناسب است.