هیأت مدیره و مدیران

هیأت مدیره
آقای بهرام سبحانی
  • سمت: رییس هیأت مدیره

آقای مهنا معتضد منجمی
  • سمت: نایب رییس هیأت مدیره

آقای علیرضا ابراهیمی
  • سمت: مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

آقای امین خوشنویسان
  • سمت: عضو هیأت مدیره

آقای روح الله لبافان خانیکی
  • سمت: عضو هیأت مدیره

مدیران ستادی
آقای محمد امین ثامنی
  • سمت: مدیر امور فنی و اجرایی

آقای کیانوش حاجتی
  • سمت: مدیر امور مالی و قراردادها

سید محمد سید جواد
سید محمد سید جواد
  • سمت: مدیر امور اداری و پشتیبانی

آقای حمیدرضا صمدی
  • سمت: مدیر امور برنامه ریزی و توسعه