پروژه نوار نقاله انتقال زغال سنگ ممرادکو

نام طرح / پروژه: پروژه نوار نقاله انتقال زغال سنگ ممرادکو
کارفرما: شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (ممرادکو)
تاریخ شروع پروژه: 1399/11/20
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: معدن زغال سنگ طبس پروده شرقی
نوع قرارداد: EP