پروژه نوارنقاله معدن چاه فیروزه شرکت توسعه صنایع و معادن گهرمس

نام طرح / پروژه: پروژه نوارنقاله معدن چاه فیروزه شرکت توسعه صنایع و معادن گهرمس