پروژه بازسازی کامل سرند زغال شویی طبس

نام طرح / پروژه: پروژه بازسازی کامل سرند زغال شویی طبس
کارفرما: شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (ممرادکو)
تاریخ شروع پروژه: 1399/08/02
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: طبس
نوع قرارداد: تامین تجهیزات