بازیابی مس از محصول جانبی خنثی سازی

نام طرح / پروژه: بازیابی مس از محصول جانبی خنثی سازی
کارفرما: شرکت بابک مس ایرانیان
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: شهر بابک، مجتمع بابک مس ایرانیان، ضلع شرقی کارخانه کاتد
نوع قرارداد: EPC
وضعیت پروژه : انعقاد قرارداد و شروع پروژه
شرکت مشاور: شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
ظرفیت فرآوری: بازیابی 2000 تن مس در سال از کیک خنثی سازی
مساحت پروژه : 17000 مترمربع