مهندسی معکوس تجهیزات شرکت بابک مس

نام طرح / پروژه: مهندسی معکوس تجهیزات شرکت بابک مس
کارفرما: شرکت بابک مس ایرانیان