تامین کانال های فن اصلی معدن زغال سنگ 5 بلوک 3 پروده شرقی طبس ممرادکو

نام طرح / پروژه: تامین کانال های فن اصلی معدن زغال سنگ 5 بلوک 3 پروده شرقی طبس ممرادکو