ساخت ۱۴ عدد شفت و پره همزن مخازن شرکت بابک مس ایرانیان

نام طرح / پروژه: ساخت ۱۴ عدد شفت و پره همزن مخازن شرکت بابک مس ایرانیان
کارفرما: باببک مس
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: کارخانه بابک مس
نوع قرارداد: PC