پروژه 13 ست شفت و پره همزن مخزن شرکت بابک مس ایرانیان

نام طرح / پروژه: پروژه 13 ست شفت و پره همزن مخزن شرکت بابک مس ایرانیان
کارفرما: باببک مس
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: کارخانه بابک مس
نوع قرارداد: PC