مدیریت تامین تجهیزات پروژه تجهیز معادن زغال سنگ خمرود

نام طرح / پروژه: مدیریت تامین تجهیزات پروژه تجهیز معادن زغال سنگ خمرود
کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان