تامین، ساخت و نصب و راه اندازی یک دستگاه زغال تراش برای معدن 5 طبس ممرادکو

نام طرح / پروژه: تامین، ساخت و نصب و راه اندازی یک دستگاه زغال تراش برای معدن 5 طبس ممرادکو